۱۳۹۳ شهریور ۳۱, دوشنبه

"مقدمه ای بر فستیوال چهارم سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز"، امیر راد

پاییز امسال نیز با  چهارمین دوره فستیوال سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز میزبان هنرمندان و مخاطبان علاقه مند به این مدیوم هستیم. مخاطبانی که در طی چهار سال گذشته همراه با فستیوال بوده اند و اکنون به جایگاه درخور مخاطب هنر معاصر ارتقا یافته اند و بسیاری از آنان  در میان آفرینندگان این دوره اند. اگر در دوره نخست یافتن سی هنرمند فعال در این عرصه دشوار و ناممکن می نمود امروز امری است میسر. در طی سه دوره گذشته، این فستیوال به تنهایی سبب آموزش و معرفی نسلی جدید از هنرمندان این عرصه بوده است امری که به موازات گسترش آگاهی، معرفی مدیوم، امکان تجربه عملی و برقراری دیالوگ در میان فعالان از اهداف اصلی این فستیوال بوده است؛ بدین ترتیب در دوره چهارم نیز قدم در همین راه نهاده ایم.
هنرمندان چهارمین دوره فستیوال سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز مانند دوره های پیشین از میان هنرمندان فعال در این عرصه برگزیده شده اند. تعدادی ازهمراهان دوره های پیشین اند و تعدادی نیز برای اولین بار فستیوال را همراهی می کنند که در میان گروه متاخر، هنرجویان کارگاه های یک سال گذشته در اکثریت هستند. همچون قبل به  حضور هنرمندان غیر ساکن در پایتخت هم توجه شده است و نیز به هنرمندان ساکن در بیرون از مرز. گزینش سی هنرمند ناگزیرشماری از فعالان را در بر می گیرد پس تمهیدی اندیشیده ایم که در طول سال بتوانیم میزبان تعداد بیشتری از هنرمندان باشیم که در قالب پروژه ای جداگانه و در طول فستیوال به آگاهی همگان خواهد رسید؛ همچنین در پی اهداف آموزشی فستیوال، امسال نیز کارگاه هایی در طول فستیوال برگزار خواهد شد که نتیجه عملی آن در غالب پرفورمنس آرت گروه بتا و در آخرین روز عرضه خواهد شد.
تمرکز تئوریک فستیوال چهارم بر عنصر زمان واقعی در پرفورمنس آرت است. مفهوم زمان، نقش آن در شکل دهی فضا و ارتباط سایر عناصر پرفورمنس آرت با زمان، موضوع مباحث تئوریک فستیوال است. همچون دوره های پیشین هنرمندان در انتخاب تم، موضوع و شکل اثر خود آزاد بوده اند گو اینکه برخی از آنان عنصر زمان را دست مایه آثار خود قرار داده اند.
چهارمین دوره فستیوال سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز ثمره ی دوره های گذشته است، نهالی که بی تردید نبود مگر با همراهی تک تک هنرمندان، مخاطبان، یاران و دست اندرکاران کم شمار این رویداد. 

امیر راد

هیچ نظری موجود نیست: